Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) hjälper patienten att se sina problem och formulera sin ambivalens till förändring men också att se möjliga lösningar (Miller & Rollnick1991). Målet för MI är att fokusera på varför en förändring är önskvärd ur patientens eget perspektiv. Studier visar att i många fall kan ett eller ett fåtal samtal med sådan inriktning vara tillräckligt för att åstadkomma en förändring av ett oänskat beteende hos patienter, som t ex vid riskbruk av alkohol eller vid rökning.

Fem grundläggande principer i MI
• Uttryck empati – patienternas eventuella ambivalens till förändring ses som ett naturligt inslag i MI och uttrycks explicit med hjälp av reflektioner.
• Utveckla diskrepans – hitta skillnaden mellan patientens aktuella situation och de värderingar och mål för sitt liv som patienten uttrycker och förstärk dessa.
• Undvik argumentation – patienten argumenterar för sin egen eventuella förändring, inte behandlaren. Detta minskar försvarsinställningen hos patienten och minskar därmed risken för motstånd.
• Avled motstånd – Motstånd är en signal till behandlaren att göra annorlunda. Hjälp patienten att hitta andra vägar och lösningar genom att föreslå alternativa tolkningar och perspektiv på sitt problem.
• Stöd självförtroende – behandlaren är noga med att positivt förstärka de ansträngningar som patienten gör. Förstärk patientens redan befintliga resurser.

Samtalsmetodiken (microskills) i MI
Öppna frågor – används för att utforska förändringsområdet och därmed ge patienten möjlighet att själv argumentera kring sin förändring. Slutna frågor undviks då de lätt sluter samtalet.
Reflektioner – behandlaren visar till patienten att de är hörda. Patienten får därmed också möjlighet att stanna kvar i sitt eget perspektiv och utforska mera där. Behandlaren återger sjävmotiverande uttalanden (förändringsprat).

Locka fram förändringsprat och minska motstånd
Dessa två regler är av största vikt i MI. Studier visar att ju mer en patient talar kring sin egen förändring och ju mindre motstånd det finns i samtalet, desto större sannolikhet att en faktisk förändring blir av.

Förändringsplan
Behandlaren och patienten gör tillsammans en förändringsplan.
Denna skall vara skriftlig och beskriva de mål för förändringen som patienten valt och de steg som skall tas för att nå målen. I planen kan ingå att lista vilket stöd från andra personer som patienten kan behöva för att kunna genomföra sin förändring. Det är viktigt att målen i planen är konkreta och mätbara.

Video om rättningsreflexena>