CRA är en missbruksbehandling som baseras på kognitiv-beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI).
CRA ger dig verktyg att hålla dig drogfri och har gott stöd i internationell forskning. Den rekommenderas i de Nationella riktlinjerna för missbruksbehandling som gavs ut av Socialstyrelsen 2014.

CRA tar hänsyn till den miljö personen som missbrukar befinner sig i.
Vi övar på att förstå vilka ”triggers” i miljön som påverkar missbruksbeteendet. Vi arbetar också med problemlösning, att kunna tacka nej, sociala färdigheter och andra strategier för att ge den som missbrukar konkreta verktyg att bryta missbruket. Återfallsprevention är en viktig del i CRA.

Länk till webbutbildning i CRA

CRA-behandling består bland annat av
• Funktionell analys, som är en strukturerad kartläggning av situationer, tankar och känslor som föregår och blir konsekvenser av missbruk och nykterhet
• Nykterhetsprövning. Oavsett om klienten avser att bli helnykter eller inte, så förväntas klienten pröva nykterhet under en tid som ofta är 90 dagar (även om stor flexibilitet rekommenderas när det gäller det antal dagar som klienten väljer)
• Antabusbehandling är frivillig men uppmuntras, bl. a. som en hjälp vid nykterhetsprövningen. Ett ganska omdiskuterat inslag i CRA är att man involverar och tränar anhöriga i att observera och förstärka klienten när denne tar Antabus.
• En individuell behandlingsplan skall göras för varje klient. Den baseras by a på användning av strukturerade kartläggningsformulär, främst Tillfredsskalan och Behandlingsmålsformuläret.
• Tillfredsskalan mäter klientens värdering av sin nuvarande situation inom flera olika livsområden som missbruk/nykterhet, arbete/utbildning, ekonomi/rättsliga problem, fritid, äktenskap/familj och känsloliv
• Behandlingsmålsformuläret bygger på Tillfredsskalan och i detta specificeras på ett mätbart sätt de mål som klienten vill uppnå inom de områden där det finns problem.

Nästa steg är att med utgångspunkt i den funktionella analysen och formulären diskutera med klienten vilka praktiska lösningar som kan användas och vilka färdigheter som klienten behöver lära sig för att kunna lyckas med dessa. Färdighetsträningen är en central del i CRA och återspeglar metodens förankring i inlärningsteori och beteendeterapi.
Vanliga inslag i färdighetsträningen är
• Kommunikationsträning, som t ex att kunna inleda samtal och att ge och ta kritik
• Träning i problemlösning, enligt en systematiserad 4-stegsmodell och
• Tacka Nej träning, det vill säga att träna sig att säga nej till alkohol och droger på ett bestämt och tydligt sätt.

Det gäller också att lära sig att identifiera högrisksituationer för återfall och att skaffa sig kognitiva tekniker för att hantera tankar på alkohol och drickande. I CRA ingår också som ett fast inslag en längre individuell behandling i återfallsprevention. Ytterligare inslag i CRA som ligger nära det gängse sociala arbetet med klienter är:

• Yrkesrådgivning/ ”Jobbklubb”. Här får klienterna lära sig att göra en merit- och levnadsbeskrivning, att skriva ansökningshandlingar till arbeten, att träna att tala i telefon och vid anställningsintervjuer och att förstå vad man bör tänka på för att behålla ett arbete
• Familjerådgivning är en kognitivt beteendeterapeutiskt inriktad parbehandling, som syftar till att lära klienten och hans partner att kommunicera och samspela bättre. Även här används ett formulär, Tillfredsskalan för äktenskap/samboförhållande för att kartlägga vilka problem som finns. I formuläret för Förbättrat äktenskap/samboförhållande listas mål och lösningar. Ett inslag är Daglig påminnelse om att vara trevlig, som är en lista över trevliga beteenden, som man skall visa sin partner varje dag.
• Schema för fritid/sysselsättning. Här läggs vikt vid att klienten skaffar sig fritidsaktiviteter och umgänge som ersättning för den alkoholcentrerade livsstil som hittills funnits.

CRA pågår under 1 års tid och innefattar ca 20 träffar. Behandlingen är mer intensiv från början och glesas ut allt eftersom året går och klienten fungerar bättre på egen hand.