CRAFT är ett program för närstående som vill hjälpa en missbrukande närstående att söka behandling.  CRAFT baseras på Community Reinforcement Approach- CRA, kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI).  CRA rekommenderas i socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård.

Programmet är aktivt, positivt och icke-konfrontativt.

Målet med CRAFT är att förbättra livskvaliteten för den närstående, göra ett nyktert liv mer attraktivt än alkohol/droger för den som missbrukar, att den som missbrukar söker egen behandling och att minska alkohol- eller narkotikakonsumtionen.

En närstående kan vara en partner, ett barn, en förälder, ett syskon, en anhörig eller en vän. Det viktiga är att den närstående  tillbringar några dagar i veckan  tillsammans med den som missbrukar, att den närstående och den som missbrukar är  viktiga för varandra, att den  närstående är villig att investera både tid och kraft i den som missbrukar.

Syftet med CRAFT är tvåfalt:

  • att få den som missbrukar att delta i  behandling
  • att den närstående får individuell behandling för  eget välmående

 

I CRAFT lär man den närstående att med hjälp av positiv uppmuntran  av önskade beteenden och utsläckning av oönskade beteende hos den som missbrukar, göra den som missbrukar nyfiken på behandling och samtidigt förbättra livssituationen på hemmaplan.

När man jobbar med CRAFT måste man alltid kartlägga eventuellt våld i relationen så att den närstående inte ökar risken för att utsättas för våld.

Det är också viktigt att befria den närstående  från  all skuld de eventuellt kan känna. Det är aldrig den närståendes fel att den andre dricker eller drogar.

Vid CRAFT är det också viktigt att på något  sätt kunna erbjuda en behandling  ifall att den missbrukande personen faktiskt vill påbörja en behandling.