På KBTklinikerna arbetar vi med en rad olika problemområden såsom paniksyndrom, tvångssyndrom (OCD), specifika fobier, social fobi, depression, sömnstörningar, stressrelaterade problem, spel och internetberende samt relationsproblem. Nedan presenteras några av de vanligaste problemen.

Tvångssyndrom (OCD)
Tvångssyndrom består av påträngande tankar om katastrofer, att man ska skada sig själv eller någon annan, rädsla för att något ska bli fel eller att man ska göra något konstigt. Dessa tankar gör att man känner sig tvingad att tänka något annat eller utföra någon ritual eller handling för att undvika att detta inträffar. Vanliga exempel på ritualer är tvånget att tvätta sig i flera timmar, att kontrollera saker såsom spisen, låset till ytterdörren eller att ordna saker på ett visst sätt. Tankarna leder också ofta till undvikande av vissa saker såsom vassa föremål, offentliga toaletter mm. Många människor kan känna igen sig i att de kontrollerar att spisen är avstängd en extra gång men utan att det för den skull är ett problem. Den som har utvecklat OCD; däremot i tvångshandlingar eller tankar och upprepar dessa i timmar till dess att det känns rätt. Man uppskattar att 2-3% av befolkningen lider av OCD.
För personer med Tvångssyndrom finns en patientförening, Svenska OCD-förbundet, www.ananke.org. Man kan också läsa mer om problemet och dess behandling i Nycklar på bordet av Susanne Beijerot.

Generaliserat ångestsyndrom (GAD)
Den som besväras av generaliserat ångestsyndrom behöver inte ha några särskilda fobier och lider sällan av panikångest. Istället är det en ständigt gnagande oro för en rad olika saker, stora som små. Oron tar mycket kraft och tid och leder inte sällan till att man undviker att exempelvis läsa i tidningen om olyckor eller öppna brev. Den som lider av GAD ägnar också ofta mycket tid åt att ringa och kolla upp att allt gått bra, att fråga andra vad de tror kommer hända osv. Personen vet att oron är överdriven men tankarna upplevs som svåra att kontrollera. Förutom ständig oro får dessa personer ofta fysiska symptom såsom huvudvärk, magont och svårt att koncentrera sig samt problem med sömnen. Man räknar med att 3-5% av befolkningen lider av GAD.

Spelberoende
Ca. 2% av den svenska befolkningen i åldern 15 -74 år har problem med spel om pengar. För den enskilde och den närmaste omgivningen är det ett oerhört lidande.
Lögnerna, jakten på pengar, oro, stress och konflikter ställer till det.
Våra behandlingar bygger på vetenskapligt bevisade metoder och innehåller
11 sessioner med uppföljningar.

Internetberoende
Det finns idag igen forskning på området i Sverige hur stort eller litet det kan vara av att beroende av Internet. Symtomen påminner om tvång (se OCD ovan) och är behandlingsbart. Vilken funktion har upptagenheten av datorn och dess möjligheter? Frågan är central i behandlingen.

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
PTSD kan man utveckla efter att ha upplevt en mycket skrämmande händelse där det varit fara för eget eller andras liv. Exempel på en sådan händelse är misshandel, tortyr, våldtäkt eller en allvarlig olycka. Den som utvecklar PTSD har även långt efter att händelsen ägt rum symptom såsom påträngande minnesbilder, mardrömmar, oro, och koncentrationssvårigheter. Man utvecklar också ett undvikande av saker/platser som påminner om den traumatiska händelsen.

Paniksyndrom
Panikångest är en rädsloreaktion som uppkommer mycket snabbt. Den bygger på kroppens fight or flight-mekanism som aktiveras vid fara (vilken leder till bla högre blodtryck, snabbare puls och andning). Reaktionen kommer mycket snabbt för att vi ska kunna fly alternativt slåss om farofyllda situationer uppstår. Men, ibland aktiveras reaktionen trots att fight or flightsystemet inte är användbart, faran är inte realistisk eller att det bästa sättet att hantera den inte är genom kraftig fysisk aktivitet. När detta händer och rädslan till synes kommer som en blixt från klar himmel med symptom såsom andnöd, yrsel, svettningar, hjärtklappning och overklighetskänslor tolkar människor det ofta som ett tecken på att något i kroppen är fel och att man kommer dö eller kanske bli tokig. Efter ett tag blir personen så rädd för själva reaktionen att stressen i sig är tillräcklig för att framkalla ångest och kroppsliga reaktioner. För att slippa panikångesten börjar man undvika saker som kan tänkas förvärra läget såsom att åka t-bana eller buss, affärer eller fysisk ansträngning. Många människor känner också stort behov av att vara nära sjukhus, alltid ha sällskap och nära till telefonen så att man snabbt kan få hjälp om problemen uppstår. Dessutom har man ofta förväntansångest med ständig oro för nya attacker. Då har man utvecklat paniksyndrom.
10% av alla människor har någon gång fått en panikattack. Man räknar med att 2-5% av dessa utvecklar paniksyndrom. Majoriteten av alla människor med paniksyndrom utvecklar också agorafobi vilket innebär en rädsla för situationer som kan vara svårt att ta sig ur om man skulle få en panikattack, exempelvis folksamlingar, varuhus, tåg, buss eller att resa bort.

Depression
¼ av alla kvinnor och 1/5 av alla män drabbas någon gång i livet av en depression. Depressionen tar sig uttryck i minskad lust att göra saker man tidigare tyckte var roligt, känslor av meningslöshet och nedstämdhet större delen av dagen. En vanlig kommentar är ingenting känns roligt. Det är också vanligt med sömnstörningar, antingen att man sover för mycket eller för lite. Depression är också vanligt sekundärt till något annat problem.

Social Fobi
Social fobi handlar om oro och ångest inför att stå i centrum för andras uppmärksamhet. En rädsla att bli granskad och bedömd. I vissa fall uppstår oron i mer officiella sammanhang exempelvis när man ska tala inför en grupp människor, på ett möte eller redovisa en arbetsuppgift. I andra fall kan det handla om oro att inte vara tillräckligt trevlig eller rolig på en middag eller känslan av att inte veta vad man ska säga när man pratar med någon. Social fobi anses vara ett mycket vanligt problem och ca 16% av alla svenska beräknas lida av detta i varierande svårighetsgrad.

Specifik fobi
Specifik fobi är en uttalad, bestående rädsla som är starkt överdriven samt orimlig och som uppkommer när man ställs inför (eller ska ställas inför) en specifik företeelse eller situation. Då den drabbade utsätts för det fruktade leder det i stort sett alltid till ett mycket stort obehag och ångest. Autonoma nervsystemet aktiveras för att man ska vara beredd att antingen fly från eller slåss mot det som upplevs som hotfullt. Kroppsliga reaktioner kan t ex vara hjärtklappning, svettning och förhöjd puls och dessa reaktioner kan bli såpass starka att det leder till en panikattack. Vid en specifik fobi undviker man ofta det som aktiverar rädslan, vilket oturligt nog leder till att man vidmakthåller problemet. Ungefär 7-15 procent av befolkningen utvecklar någon gång under livet en specifik fobi.

Stressrelaterade problem
För problem relaterade till stress finns ingen allmänt vedertagen diagnos. Utbrändhet, utmattningsdepression används ofta som benämning. Vad gäller behandling pratar man om stresshantering. Problemet verkar dock vara stort, många av dagens långtidsjukskrivningar anses bero på stress.
Vanliga symptom är en känsla av att ständigt vara tidspressad, ha koncentrationssvårigheter och minnesstörningar. Många rapporterar att de är lättirriterade. Sömnsvårigheter, för lite sömn alternativt att man sover alltför mycket utan att känna sig utvilad är också vanligt. Dessutom uppstår ofta en rad fysiologiska symptom såsom hjärtklappning, tryck över bröstet, andnöd alternativt andfåddhet, yrsel, stickningar i händerna osv.